Проектот RESTORE ја нагласува потребата од поттикнување граѓански ангажман на возрасните Роми во нивните локални заедници, доближувајќи ги до вредностите на ЕУ и идеите за унија и различност.

Се решаваат следните потреби:

недостаток на граѓански ангажман на Ромите во нивните локални заедници
тешкотија на возрасните Роми да им се обезбедат патишта за надградба
бариерите за дискриминација на локалните заедници кон ромските малцинства
јазот на нискоквалификувани обучувачи за возрасни во врска со обезбедувањето на прилагодена граѓанска обука
недостаток на соодветно знаење за граѓанските образовни модели кои постојат во ЕУ и може да се поврзат со забележително зголемување на граѓанскиот ангажман на Ромите