ВРАЌАЊЕТО е двегодишен проект со главна цел да ја нагласи потребата од поттикнување граѓански ангажман на возрасните Роми во нивните локални заедници, доближувајќи ги до вредностите на ЕУ и идеите за унија и различност.

Е-граѓански мапи на знаење

Платформа за е-учење

Дополнителен материјал

Добијте сертификација, напредувајте со нашите програми

Стратешката рамка на ЕУ за 2020-2030 година нагласува дека пристапот со три столба (т.е. еднаквост, вклучување и учество) може да го поддржи активното граѓанство на ромските заедници, како и да го подобри нивното демократско учество во нивните земји.

Проектот RESTORE ја нагласува потребата од поттикнување граѓански ангажман на возрасните Роми во нивните локални заедници, доближувајќи ги до вредностите на ЕУ и идеите за унија и различност.