Το έργο RESTORE προωθεί την πολιτική δέσμευση των ενηλίκων Ρομά στις τοπικές τους κοινότητες, φέρνοντάς τους πιο κοντά στις αξίες της ΕΕ και στις ιδέες της ενότητας και της ποικιλομορφίας.
Το έργο προσπαθεί να καλύψει τις παρακάτω ανάγκες:
Έλλειψη της συμμετοχής των Ρομά στα κοινά του τόπου τους
Δυσκολία ανάπτυξης των δεξιοτήτων των ενηλίκων Ρομά.
Διακρίσεις των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στις μειονότητες των Ρομά
Έλλειψη εκπαιδευτών ενηλίκων με λίγα προσόντα όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένης κατάρτισης σε θέματα πολιτειότητας
Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα μοντέλα εκπαίδευσης πολιτών που υπάρχουν στην ΕΕ, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την αύξηση της συμμετοχής των Ρομά στα κοινά.